MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vážení návštevníci stránky,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 15.10.2021
budú všetky informácie zverejňované
na novej webstránke mshrnciarska.edupage.org
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Tlačivá na stiahnutie:
INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR od 1.8.2021, informujeme rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu v sume 1,30 Eur za deň, v  ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu sú:

a) Dieťa, ktoré navštevuje MŠ a rodina je v PHN (pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR.

b) Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ, kde je najmenej 50% detí v hmotnej núdzi.

c) Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a žijú v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).

Ďalej informujeme rodičov, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnili daňový bonus, sú povinní o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musia byť vedomí právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu.

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou

Materská škola Hrnčiarska 1, Košice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní:

Predmetom zákazky je Pripojenie Materskej školy Hrnčiarska 1 do optickej siete internetu.
     CPV kód: 72400000-4 Internetové služby

Stiahnuť:Materská škola, Hrnčiarska 1,  040 01  Košice, č.t. 0911935006

Riaditeľka  MŠ Hrnčiarska 1,  Košice týmto zverejňujem
zmenu termínu zápisu prijatia detí
do MŠ k školskému roku 2021/2022.

Termín:  od 1.5.2021   do 16.5.2021
               
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.augusta 2021.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole. Spádové ulice MŠ Hrnčiarska

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona možno nazvať zákonnými podmienkami.

Na predprimárne vzdelávanie:
 • sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
 • sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné podľa spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy,  MČ Košice Staré-Mesto,
 • sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

v prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné prijať všetky prihlásene deti na povinné predprimárne vzdelávanie , riaditeľ v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 3 písmeno b) oznámi uvedenú skutočnosť zriaďovateľovi.

Ostatné podmienky prijímania deti
V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí,  budú prijímané deti podľa veku:
  • ktoré dovŕšia do 31.8.2021  4 roky
  • ktoré dovŕšia do 31.8.2021  3 roky

ROZHODNUTIE  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2021.

Spôsob podania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
 • osobne do poštovej schránky MŠ Hrnčiarska 1, Košice  (žiadosť v pdf)
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu    riaditel@mshrnciarska.sk

- elektronická prihláška: mshrnciarska.edupage.org/register/

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:
 • a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
alebo
 • b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Akceptované budú len úplne žiadosti a doručené v termíne zápisu od 1.5. do 16.5.2021 vrátane.

V Košiciach 27.4.2021
Eva Farkašová                                                                          
                                                                                                                    riaditeľka MŠ
OZNAM.

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zisťujeme záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ v termíne
od 11.01.2021,

avšak iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infeaštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Žiadame preto rodičov, aby v čo najkratšom termíne, t.j. ešte dnes 07.01.2021 oznámili prostredníctvom FB,
resp. telefonicky na čísle 0911 935 006 / riaditeľka MŠ /
záujem o nástup dieťaťa do MŠ.
OZNAM

Na pokyn Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca  a aj dieťaťa bude pre triedy č. 3 a 4 PRERUŠENÁ PREVÁDZKA na HORNOM POSCHODÍ
od 15.12. do 24.12.2020.

Ďakujeme za pochopenie.
OZNAM

Vážení rodičia,
pred začiatkom školského roka 2020/21 do MŠ je potrebné doniesť vyplnené tlačivá:


Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ nájdete v sekcii:

Vitajte na  stránke materskej školy  Hrnčiarska 1, ktorá sídli v historickej časti Starého mesta v Košiciach.

_   Do prevádzky bola uvedená v roku 1959 ako účelová budova MŠ s celodennou prevádzkou.
 _  Od roku 2002 má naša MŠ právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mestská časť Košice - Staré mesto.


 • je to štvortriedna MŠ s kapacitou 72 detí    

 • zabezpečuje stupeň predprimárneho vzdelávania detí od 2 do 6  rokov

 • má dve heterogenné a dve homogenné triedy

 • kolektív tvorí 9 kvalifikovaných pedagógov a  5 zamestnancov  zabezpečujúcich              prevádzku MŠ

 • v edukačnom procese uplatňujeme prvky pedagogiky Márie Montessori

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky