Oznamy - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021


 • Čas prevádzky sa obmedzuje nasledovne:
1.trieda (deti do 3 rokov):  od 7:00 – 16:00 hod.
2.-3.-4. trieda:  od 6:30 – 16:30 hod.

     Zberná trieda nebude fungovať.

 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

 • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel. Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/21 alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

 • Deti nemajú povolené nosiť si do MŠ hračky a iné materiály alebo pomôcky z domáceho prostredia.

 • Vstup do tried zákonným zástupcom nie je povolený.

 • Výmena posteľnej bielizne sa bude vykonávať bežným spôsobom, textilné uteráky sa používať nebudú, na osušenie rúk budú jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí MŠ.
Pri podozrení na ochorenie COVID-19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom priestore a pri odovzdávaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid – 19, bezodkladne o tejto situácií informuje riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je  aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Uvedený stav platí do odvolania.

Spracované podľa:
Materská škola na FACEBOOKU.

Od 27.04.2020 sme vytvorili stránku:  Materska Skola
Každá trieda má vytvorenú svoju skupinu.
V UTOROK a ŠTVRTOK Vás tam budú čakať tvorivé činnosti do ktorých sa môžete zapojiť.
Stránka je dobrovoľná.
OZNAM

Od PONDELKA do ŠTVRTKA v čase od 9:00 - 11:00 hod.
budú sprístupnené priestory MŠ, z dôvodu prevziatia osobných vecí detí, posteľnej bielizne a pracovných zošitov.
OZNAM O PLATBÁCH

Na pokyn starostu MČ Košice–Staré Mesto počas prerušenia vyučovania na školách  
sa všetky poplatky za materskú školu rušia.
OZNAM PRE PRÍPRAVKÁROV (trieda č. 2 a 3.)

1. Rodičia detí z prípravných tried, ktoré absolvovali v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Lenkou Miterkovou program:

JEDNOU NOHOU V ŠKOLE

majú možnosť sa informovať o ich výstupe z programu v súvislosti so zápisom do ZŠ na mailovom kontakte: miterkova@kpppke.eu

2. Nedokončené pracovné zošity detí z prípravných tried
si možu rodičia s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení vyzdvihnúť v hale materskej školy v dňoch:

06.04. 2020 alebo 08.04.2020 v čase od 10:00 - 12:00 hod. prípadne kontaktovať riaditeľku školy na telef. čísle:
0911 935 006
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky