Oznamy - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pokyny upravujúce podmienky materskej školy do konca školského roku 2019/2020

Dieťa

 • Čas prevádzky sa obmedzuje na 9 hodín t.j. od 7:00 do 16:00 hod. Zberná trieda nebude fungovať. Ranný nástup do MŠ je od 7:00 – 8:30hod. Odchod detí bude možný v čase od 11:30 – 12:00 hod. a od 14:45 – 16:00 hod.
 • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia Covid – 19 je žiadúce, aby deti do MŠ, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak to bude súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Do MŠ je umožnený vstup jednej sprevádzajúcej osoby.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vnútorných priestoroch MŠ nesmie presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúce osoby vedome minimalizujú zhromažďovanie sa v priestoroch MŠ (v interiéri aj v exteriéri).
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ (aj na školskom dvore) pohybuje vždy v rúšku a s dezinfikovanými rukami. Dezinfekcia bude sprístupnená v hale MŠ.
 • Po príchode do šatne bude každému dieťaťu zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.  V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom Covid – 19  (zvýšená teplota nad 37,2°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. V prípade ak sa objavia príznaky ochorenia počas pobytu v MŠ, zamestnanci okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú rodičov dieťaťa a odovzdajú mu dieťa pred vstupom do MŠ. Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma 48 hodín. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o dieťa, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ odovzdať pedagogickému zamestnancovi Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Každý nasledujúci deň bude dieťa sprevádzajúca osoba podpisovať Prehlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.
 • Pri príchode do MŠ je dieťa zabezpečené rúškom, ktoré si pri prezliekaní v šatni odkladá do svojho vrecúška spolu s náhradným rúškom.
 • Deti nemajú povolené nosiť si do MŠ hračky a iné materiály alebo pomôcky z domáceho prostredia.
 • V MŠ sa nebudú organizovať v čase mimoriadnej situácie žiadne spoločenské akcie – MDD, rozlúčky a besiedky a iné  hromadné podujatia, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb.
 • Maximálny počet v jednej skupine – triede môže byť 15 detí. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli Covid- 19, neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi skupinami. Riaditeľka môže rozhodnúť o zmene v skupinách až v nasledujúcom týždni v prípade zníženia počtu detí.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude vykonávať 1x do týždňa bežným spôsobom, textilné uteráky sa používať nebudú, na osušenie rúk budú jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí MŠ.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom priestore a pri odovzdávaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid – 19, bezodkladne o tejto situácií informuje riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je  aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Uvedený stav platí do odvolania.

Spracované podľa:
pokynov zriaďovateľa školy a podmienok školy.


Materská škola na FACEBOOKU.

Od 27.04.2020 sme vytvorili stránku:  Materska Skola
Každá trieda má vytvorenú svoju skupinu.
V UTOROK a ŠTVRTOK Vás tam budú čakať tvorivé činnosti do ktorých sa môžete zapojiť.
Stránka je dobrovoľná.
OZNAM

Od PONDELKA do ŠTVRTKA v čase od 9:00 - 11:00 hod.
budú sprístupnené priestory MŠ, z dôvodu prevziatia osobných vecí detí, posteľnej bielizne a pracovných zošitov.
OZNAM O PLATBÁCH

Na pokyn starostu MČ Košice–Staré Mesto počas prerušenia vyučovania na školách  
sa všetky poplatky za materskú školu rušia.
OZNAM PRE PRÍPRAVKÁROV (trieda č. 2 a 3.)

1. Rodičia detí z prípravných tried, ktoré absolvovali v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Lenkou Miterkovou program:

JEDNOU NOHOU V ŠKOLE

majú možnosť sa informovať o ich výstupe z programu v súvislosti so zápisom do ZŠ na mailovom kontakte: miterkova@kpppke.eu

2. Nedokončené pracovné zošity detí z prípravných tried
si možu rodičia s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení vyzdvihnúť v hale materskej školy v dňoch:

06.04. 2020 alebo 08.04.2020 v čase od 10:00 - 12:00 hod. prípadne kontaktovať riaditeľku školy na telef. čísle:
0911 935 006
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky