Zameranie MŠ - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koncepcia MŠ

Zameranie MŠ


  • Naša Materská škola rešpektuje Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, je zameraná na humánny prístup k deťom.

  • Všetky činnosti  sú vedené v súlade s detskou individualitou, s rešpektovaním ich záujmov, tempa i schopnosti.


Dôraz kladieme na pripravenosť podnetného prostredia, ktoré poskytuje dieťaťu možnosti na koncentráciu k samostatným a slobodným činnostiam.

Učíme podľa kréda M. MONTESSORIOVEJ “Pomôž mi, aby som to dokázal sám.”

Využívame metódy predvádzania a napodobňovania s možnosťou precítenia všetkými zmyslami, formou trojstupňovej lekcie (asociácia, znovupoznanie a abstrakcia)

Spoluprácu s rodinou zameriavame na poradenskú činnosť, organizujeme “otvorené dni” a “kluby pre rodičov novoprijatých detí”. Umožňujeme rodičom vstup do MŠ v priebehu dňa.

Ciele MŠ


  • Pripravujeme deti na vstup do ZŠ, spolupracujeme so ZŠ Masarykova.


  • Rozvíjame zmysel pre starostlivosť  o životné prostredie s využitím prvkov ekológie a environmentálnej výchovy.


  • Rozvíjame u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, prezentácia jedál zdravej výživy pre rodičov.


  • Úzko spolupracujeme s logopédom.


  • Podporujeme nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa aj formou krúžkov 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky