Zápis detí do MŠ - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koncepcia MŠ
Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

Zápis a prijatie detí do materskej školy
Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“).

Zápis detí do materskej prebieha spravidla v čase od 15.4. do15.5. každý rok.. Nástup nových deti prebieha k 1. septembru, alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ  podmienky zápisu na vchode do budovy MŠ a na internetovom sídle materskej školy: www.mshrnciarska.sk.

Riaditeľka MŠ, a to bez ohľadu na právnu formu materskej školy, v rámci jej kompetencie ustanovenej § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. – určuje ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené vo vyššie citovanom § 59 školského zákona, a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste nasledovne:
Podmienky prijímania detí:
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. (§ 59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
  • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka  po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa.
  • Zápisu sa zúčastní  ZZ s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti.
  • Súrodenci už chodiacich deti
  • Ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia  jednotlivých tried a vekového zloženia v poradí podania prihlášky bez ohľadu na trvalý pobyt.
  • Počas zápisu detí je prítomná ďalšia učiteľka MŠ, ktorá vedie s dieťaťom krátky rozhovor.

Riaditeľka rozhoduje o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, pričom vopred zváži, či má na prijatie dieťaťa (hlavne dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami) vhodné podmienky. Žiadosť o prijatie zákonný zástupca (ďalej ZZ) obdrží u riaditeľky MŠ alebo na web stránke MŠ. Po jej vyplnení k nej ZZ prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. V súlade s § 108 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ak sa špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) riaditeľke školy, ktorú predkladá zákonný zástupca. Ak tak neurobí, riaditeľka MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona), príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení ZZ, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. ZZ dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa a vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijatiu dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode ZZ s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom ZZ privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže po dohode ZZ s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v riadnom čase bez prítomnosti ZZ. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so ZZ alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane ZZ najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Najvyšší počet detí v triede v podmienkach MŠ Hrnčiarska 1 Košice je:
a) 15 v triede pre trojročné a mladšie deti
b) 15 v triede pre tri až štyri  deti
c) 20 v triede pre štyri  až šesťročné deti
d)20 v triede pre štyri až šesťročné deti

Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky